சுவர்கள்

அறையின் நான்கு சுவர்களுக்கு

நானூறு இரகசியங்கள்

தெரிந்தாலும்

புதிதாய்க் குடிவருபவருக்கு

வெறுமையாய்க்

காட்சியளிக்கின்றன

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s